مطالب توسط no@pa_admin

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (6)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (6) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (6) ، گزیده شماره اول       مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (5)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (5) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (5) ، گزیده شماره اول       مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]

, ,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (4)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (4) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (4) ، گزیده شماره اول     مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار انتشار […]

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (3)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (3) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (3) ،گزیده شماره اول گزیده شماره اول     مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در […]

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا ، گزیده شماره اول2 گزیده شماره اول2     مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (2)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (2) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (2) ، گزیده شماره اول       مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]